Privacy Statement

Deze voorwaarden zijn ook te downloaden via: www.tsjechiexperience.nl.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 66430119 en staan vermeld op onze website (www.tsjechiexperience.nl). Wij zenden u op verzoek kosteloos een exemplaar.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1. Identiteit
 • Artikel 2. Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Artikel 3. Verzamelen van persoonsgegevens
 • Artikel 4. Verwerking van persoonsgegevens
 • Artikel 5. Minderjarigen
 • Artikel 6. Bewaartermijn
 • Artikel 7. Beveiliging
 • Artikel 8. Rechten van de reiziger
 • Artikel 9. Vragen
 • Artikel 10. Wijzigingen
 • Artikel 11. Cookies

De overeenkomst: overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van persoonsgegevens met als beoogd doel in de door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf of een ander niet met verblijf of vervoer verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis beslaat.

De reiziger: natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de door TsjechieXperience aangeboden reizen.

Artikel 1 Identiteit TsjechieXperience

 1. TsjechieXperience hecht veel waarde aan jouw vertrouwen in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen, met welk doel we dit verzamelen, met wie wij deze gegevens delen, hoe wij jouw privacy beschermen en hoe je de mogelijk verzamelde gegevens kunt wijzigen. Zo snap jij precies hoe wij te werk gaan.

De reisorganisator: TsjechieXperience, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66430119

De reiziger: natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de door TsjechieXperience aangeboden reizen.

Artikel 2 Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De reisorganisator doet er alles aan om de privacy van de reiziger te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De reisorganisator houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee:

 1. We verwerken alleen de persoonsgegevens van onze reizigers/klanten in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.
 2. De verwerking van jouw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, namelijk organiseren van jouw reis en het bieden van adequate begeleiding tijdens jouw reis
 3. Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 6. Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren
 7. Als reisorganisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document

Artikel 3 Verzamelen van persoonsgegevens

 1. Offerte- en contactformulieren: Wanneer je een offerte- of contactformulier invult, verzamelen wij gegevens om voor jou een aanbod op maat te maken. Daarbij moet je denken aan de volgende gegevens: reisthema, reisperiode, reisgezelschap, interesses en wensen. Daarnaast wordt er gevraagd naar jouw persoonlijke informatie: postcode, woonplaats, adresgegevens, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Bekijk het aanvraag- en contactformulier om te zien welke gegevens wij verzamelen. De bovenstaande gegevens worden verzameld met als doel het organiseren van de reis en het bieden van de juiste begeleiding tijdens de reis. Naam, e-mailadres en telefoonnummer worden verzameld om contact met je op te nemen en de aanvraag te bespreken. Wanneer de reis definitief geboekt gaat worden, gebruikt TsjechieXperience de postcode, adres en woonplaats voor de fiscus. Na de reis zal de klant gevraagd worden om een recensie, hierover lees je meer onder kopje ‘Recensies op eigen website of via Kiyoh’. Verkregen beeldmateriaal (alleen met toestemming van de klant) kan worden gebruikt voor promotionele doeleinde, zowel op eigen website als op social media-pagina’s.
 2. Recensies op eigen website of via Kiyoh: We vragen onze reizigers na de reis een recensie of review te schrijven. Dit is niet verplicht. Wanneer je de keuze maakt om een recensie te schrijven, worden alleen de gegevens zichtbaar die je zelf invult. Wij gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te optimaliseren en te blijven verbeteren.

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de vluchten, hotelovernachtingen en/of activiteiten
 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het verzorgen van de facturen, offertes en brochures
 • Het verzorgen van de IT-omgeving (CMS & CRM systeem)

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Artikel 5 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 6 Bewaartermijn

TsjechieXperience bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Bewaartermijnen van de gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats van reizigers: 7 jaar (voor de financiële administratie)
 • Overige persoonlijke gegevens van reizigers: 3 jaar
 • Naam, adres, woonplaats en email van geïnteresseerden: 3 jaar
 • Beeldmateriaal van de reizen (alleen met toestemming van de reiziger): 10 jaar

Artikel 7 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens TsjechieXperience van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Onze website: www.tsjechiexperience.nl beschikt over een SSL verbinding
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Artikel 8 Rechten van de reiziger

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij (ouders/begeleiders). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Artikel 9 Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kun je deze richten aan: info@tsjechiexperience.nl. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Artikel 10 Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Artikel 11 Cookies

www.tsjechiexperience.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Voor het gebruik van cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

Meer informatie over onze cookies vindt u in onze cookieverklaring